Zorgovereenkomsten voor het PGB vereenvoudigd vanaf 2019

De SVB (Sociale Verzekeringsbank) heeft inmiddels nieuwe zorgovereenkomsten voor het PGB (Persoons Gebonden Budget) online op haar website staan. De oude versies mogen nog tot dinsdag 1 januari 2019 gebruikt worden. Vervolgens zijn de nieuwe zorgovereenkomsten verplicht.

De nieuwe zorgovereenkomsten zijn door de SVB versimpeld en korter gemaakt. Hiermee is het invullen een stuk simpeler geworden en kost het ook veel minder tijd dan voorheen. Via het online PGB-klantenpanel hebben vertegenwoordigers en budgethouders met de SVB meegedacht en meegeholpen om deze vereenvoudiging tot stand te laten komen. Hulde!

Lees “Zorgovereenkomsten voor het PGB vereenvoudigd vanaf 2019” verder

Miljoenencompensatie van het Rijk voor WMO en jeugdzorg

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft 200 miljoen euro verdeeld over 77 gemeenten die ernstige tekorten hebben op de jeugdzorg en de WMO. Deze miljoenen zijn vooral bestemd voor de middelgrote gemeenten zoals Venlo, Leeuwarden en Eindhoven.

Toch zijn al deze miljoenen nog niet genoeg om alle gaten te dichten. In totaal was bijna 500 miljoen aan compensatie aangevraagd en nu word er nog niet eens de helft uitbetaald.

Sinds een aantal jaren zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor jeugdzorg en andere zorgtaken. Die werden overgeheveld vanuit het Rijk. De vergoeding die daar tegenover stond bleek echter lang niet goed genoeg voor alle gemeenten. Daarom spraken het rijk en de gemeenten af dat er een zogenaamde stroppenpot zou komen voor gemeenten die er echt zwaar bij in schoten.

Lees “Miljoenencompensatie van het Rijk voor WMO en jeugdzorg” verder

“VVD-senator Duthler stemde over een wet waaraan haar eigen bedrijf Duthler Associates meeschreef”

VVD-senator Anne-Wil Duthler heeft in 2014 een doorslaggevende stem gegeven aan een wetsvoorstel waarin adviezen van haar eigen bedrijf zijn opgenomen. Dat stelt onderzoeksplatform Follow the Money (FTM). Het gaat om de omstreden Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), die zorgtaken overhevelde naar gemeenten.

Onderhands gegund
Volgens hoogleraar staatsrecht Wim Voermans (Universiteit Leiden) is hier ‘op zijn minst’ sprake van belangenverstrengeling. De adviesopdracht leverde het bedrijf van het Eerste Kamerlid, Duthler Associates, 76.960 euro op (exclusief btw).

Lees ““VVD-senator Duthler stemde over een wet waaraan haar eigen bedrijf Duthler Associates meeschreef”” verder

Een kwart van Nederlandse gemeenten wil geld uit ‘stroppenpot’ gebruiken

Inmiddels heeft bijna een kwart (88) van de Nederlandse gemeenten een aanvraag ingediend voor het Fonds tekortgemeenten. Het totaalbedrag van de aanvragen voor de zogeheten ‘stroppenpot’ voor forse tekorten op de jeugdhulp & Wmo is (nog) niet bekend. Er is eenmalig 200 miljoen euro beschikbaar gemaakt. Het ziet ernaar uit dat dit veel te weinig is. Ook  in Nijmegen maakt onze eigen gemeente gebruik van het Fonds tekortgemeenten.

Forse tekorten
Gemeenten konden tot en met 15 september een aanvraag indienen bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Dat er 88 aanvragen zijn ingediend ‘toont aan dat veel gemeenten kampen met (forse) tekorten’, aldus een woordvoerder. De VNG kon maandag niet aangeven hoe hoog het totaalbedrag van de aanvragen is. Navraag bij een vijftal gemeenten leert dat deze vijf alleen al voor 60,6 miljoen euro hebben aangevraagd; dertig procent van het beschikbare geld.

Lees “Een kwart van Nederlandse gemeenten wil geld uit ‘stroppenpot’ gebruiken” verder

Gemeente Berg en Dal wil 1 miljoen besparen op Jeugdzorg & WMO

Binnen 4 jaar hoopt de gemeente Berg en Dal de inkomsten en uitgaven weer in balans te hebben voor wat betreft de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en Jeugdzorg.

Om dit doel te bereiken zal er 1 miljoen euro moeten worden bespaard tot 2022. Op donderdag 27 september 2018 zal het besluit worden genomen over het plan dat hiervoor is opgesteld. In het zogeheten ‘Grip op Kosten Sociaal Domein 2018-2021’ staan ALLE investeringen & maatregelen waarmee het college geld wil besparen. De besparingen zullen met name moeten komen uit efficiënter werken en meer lokale samenwerkingsverbanden  tussen de verschillende hulp- en zorgverleners uit de regio. Tevens wil het college ook meer gaan inzetten op zorgverlening in een vroeger stadium. Hogere kosten in de toekomst worden hiermee wellicht voorkomen. Dat is belangrijk want (langdurige) specialistische en dure zorg moet zoveel mogelijk beperkt worden om het uiteindelijke einddoel te behalen.

Lees “Gemeente Berg en Dal wil 1 miljoen besparen op Jeugdzorg & WMO” verder

VNG heeft vraagtekens bij de geplande uitstroom van Wlz vanaf 2021

Duizenden mensen met een psychische stoornis zullen vanaf 2021 worden overgeheveld van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) naar de Wet langdurige zorg (Wlz). Nu lijkt het erop dat gemeenten niet voldoende gecompenseerd worden voor de extra uitgaven die daarmee gemoeid zijn. Staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) is onder andere door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) via een brief op de hoogte gesteld van de risico’s. Dit meldt Binnenlands Bestuur vandaag.

De overheveling is een geplande uitstroom, maar zal mogelijk toch voor problemen zorgen. Zo dreigen de gemeenten meer te moeten betalen per persoon. Wie uitvloeit uit de Wmo, kan binnen de Wlz een beroep doen op bijstand. Hiermee gaan de kosten per persoon flink omhoog. Gemeenten worden wel gecompenseerd voor extra kosten, maar dat kan wel twee jaar op zich laten wachten. Ook kunnen patiënten zelf voor hogere kosten komen te staan.

Lees “VNG heeft vraagtekens bij de geplande uitstroom van Wlz vanaf 2021” verder

Consultancy.nl: “Een slimme bedrijfsvoering biedt jeugdzorginstellingen meer grip op hun organisatie”

Vandaag de dag lijken partijen in de jeugdzorg kopje onder te gaan in de toegenomen administratielast. Vaak hebben ze ook te kampen met een complexe bedrijfsvoering. Met als gevolg dat partijen onvoldoende ‘control’ hebben op processen en uitgaven. Een slimme bedrijfsvoering leidt veelal tot efficiëntere en effectievere medewerkers, en onder aan de streep is dit vaak ook beter voor de zorg aan de patiënten.

In 2015 is de overgang van de AWBZ naar de WMO in gang gezet. Door de decentralisatie van ondersteuning en begeleiding naar gemeenten werden jeugdzorgaanbieders geconfronteerd met een zwaar toegenomen druk op de bedrijfsvoering. Zowel op nationaal als lokaal niveau stonden overheidsinstellingen voor de opgave om steeds meer te realiseren met minder middelen. Hoewel de decentralisatie van de jeugdzorg als primair doel een betere zorg- en hulpverlening voor ogen had, is het in de praktijk gepaard gegaan met een forse budgetafslag. Vanuit de overheid is het oorspronkelijke budget voor jeugdzorg ingeperkt en vervolgens voerden veel gemeenten zelf ook een besparingsdoel door.

Lees “Consultancy.nl: “Een slimme bedrijfsvoering biedt jeugdzorginstellingen meer grip op hun organisatie”” verder

VNG: “Uitstroom van WMO naar Wlz niet zonder (financiële) risico’s”

Vanaf 2021 zullen er duizenden mensen met een psychische stoornis vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) gaan uitstromen naar de Wet langdurige zorg (Wlz).

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) plaatst in een reactie vraagtekens bij de manier waarop dat zal gebeuren.  De VNG, de G4, de G40 en de gemeentelijke werkgroep GGZ laten per brief aan staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Paul Blokhuis van de ChristenUnie weten, dat hier nog flinke financiële risico’s aan kleven.

Lees “VNG: “Uitstroom van WMO naar Wlz niet zonder (financiële) risico’s”” verder

Binnenlands Bestuur: “De aanpak van tekorten op het sociaal domein lopen flink uiteen”

Nederlandse gemeenten die niet helemaal lekker uitkomen met hun budget voor wat betreft het sociaal domein, hebben voor de komende jaren verschillende plannen gemaakt om deze tekorten terug te dringen. De manier waarop de gemeenten in ons land de tekorten aanvliegen loopt sterk uiteen. Dit blijkt uit een analyse van de coalitieakkoorden door Binnenlands Bestuur.

Ons eigen Nijmegen zet in op “betere zorg voor minder kosten door zaken beter te organiseren”. De Waalstad gaat starten met een pilot die gericht is op gezinnen met multi-problematiek waarbij niet de uitvoering van diverse regelingen centraal staat, maar “doen wat nodig is”. Dit moet 300 duizend euro aan besparingen opleveren in 2019. In 2022 moet dit verder oplopen naar een slordige 1 miljoen euro. Ook wil de gemeente Nijmegen de jeugdhulp met verblijf voorkomen of verkorten, door in te zetten op intensieve behandeling en begeleiding in de thuissituatie, pleegzorg te bevorderen en de duur van zorgtrajecten te verkorten en uitstroom te bevorderen. De gemeenten Nijmegen denkt hiermee vanaf 2022 structureel 2 miljoen euro te kunnen bezuinigen.

Lees “Binnenlands Bestuur: “De aanpak van tekorten op het sociaal domein lopen flink uiteen”” verder

“Handboek Aanpak Zorgfraude samengesteld”

Het komt vandaag de dag steeds vaker voor: Fraude met geld dat eigenlijk voor zorgverlening bestemd is. Bij de gemeente Bergen op Zoom heeft men  daarom het ‘Handboek Aanpak Zorgfraude’ samengesteld. Dat wordt ook aan andere Nederlandse gemeenten ter beschikking gesteld.

Net als veel andere gemeenten heeft Bergen op Zoom ervaringen met malafide bureaus die forse bedragen declareren voor zorg die ze niet of slechts gedeeltelijk hebben geleverd. Ook zien gemeenten dat zorgfraude geregeld samengaat met andere criminele activiteiten.

Lees ““Handboek Aanpak Zorgfraude samengesteld”” verder

RN7: “Nijmeegse raad wil dat de huishoudelijke zorg allemaal in dezelfde CAO gaan vallen”

Met een motie van de SP  wil men dat ze in de thuiszorg  de nieuwe CAO gaan gebruiken. De gemeenteraad van Nijmegen roept middels de motie van de SP op dat alle aanbieders van huishoudelijke zorg in onze Waalstad gebruik gaan maken van de nieuwe CAO-VVT.

Op 1 april 2018 is deze nieuwe CAO van kracht geworden waarmee de medewerkers in de thuiszorg er financieel op vooruit gaan. Voor medewerkers van wie de werkgever nog een doorlopend contract heeft met de gemeente Nijmegen tegen de oude voorwaarden geldt dit echter nog niet. De SP vindt dit een ongelijke behandeling.

Lees “RN7: “Nijmeegse raad wil dat de huishoudelijke zorg allemaal in dezelfde CAO gaan vallen”” verder

Extra geld in 2019 voor gehandicaptenzorg & personenvervoer

In 2019 komt er extra geld beschikbaar voor de gehandicaptenzorg in Nederland. Dat blijkt uit een brief die minister Hugo de Jonge van VWS naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In totaal gaat het om een bedrag van 173 miljoen euro. Afhankelijk van wat Prinsjesdag gaat brengen zal dit bedrag nog eventueel aangepast worden. Daarna wordt het bedrag definitief vastgesteld.

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) geeft duidelijk aan dat de huidige tarieven die worden gehanteerd niet voldoende waren om de uitgaven volledig te kunnen dekken. In 2019 worden dan ook de nieuwe tarieven ingevoerd. Hiervoor is 98 miljoen euro extra beschikbaar voor de gehandicaptenzorg.

Lees “Extra geld in 2019 voor gehandicaptenzorg & personenvervoer” verder

Kosten Jeugdzorg in Alphen a/d Rijn zijn nog niet helemaal duidelijk

Omdat de gemeente Alphen aan den Rijn garant staat voor de kosten tijdens de overgangstermijn van landelijke naar lokale Jeugdzorg zijn deze nog niet helemaal duidelijk. Dat bleek tijdens de behandeling van de Jaarstukken en de Voorjaarsrapportage van de gemeente.

“We hebben dezelfde zorg voor hetzelfde aantal kinderen als voorheen. Maar er is wel een bezuiniging van 5 miljoen euro vanuit de Rijksoverheid. In dit overgangsjaar staan wij ook nog eens garant voor alle kosten die voortkomen uit de vertraging voor de nieuwe aanbieder Go! voor jeugd, verduidelijkte wethouder Han de Jager. “De zorgaanbieders in de oude situatie sturen nog facturen tot het voorjaar van 2019. Daarom weten we ook niet precies hoe hoog onze verplichtingen zijn.”

Lees “Kosten Jeugdzorg in Alphen a/d Rijn zijn nog niet helemaal duidelijk” verder

Meer dan 50% van de WMO-aanvragen van De Toegang gaan retour afzender

Van alle aanvragen voor WMO-zorg die stichting De Toegang uit Emmen naar de gemeente stuurt, wordt meer dan 50% retour gestuurd aan de stichting.

Volgens wethouder Raymond Wanders zijn veel van de formulieren niet helemaal juist ingevuld. Afgelopen donderdag meldde de wethouder dit tijdens de raadsvergadering. Diverse raadsfracties kwamen met vragen over De Toegang. De stichting werkt in opdracht van de gemeente Emmen en is verantwoordelijk voor de schoonmaakondersteuning of andere hulp via de WMO. Het college van B&W van Emmen zegt zich meer met De Toegang te gaan bemoeien, zodat minder aanvragen worden teruggestuurd.

Lees “Meer dan 50% van de WMO-aanvragen van De Toegang gaan retour afzender” verder

Verkiezingsbelofte gebroken in Assen: mes gaat toch in het sociaal domein!

De komende jaren zal er ook in de gemeente Assen het mes er flink ingezet gaan worden. Het sociaal domein bedoelen we dan. In de verkiezingscampagne waren ALLE Helderse partijen het met elkaar eens dat NIET in de zorg gesneden mocht worden om het sociaal domein betaalbaar te houden.

Deze verkiezingsbelofte is dus gebroken want nu blijkt dat dit toch wel gaat gebeuren. De voorgenomen bezuiniging staat in het nieuwe coalitieakkoord (Helders Akkoord) dat Beter voor Den Helder, CDA, PvdA, VVD, ChristenUnie, Seniorenpartij en Stadspartij woensdagavond 27 juni 2018 hebben getekend. Er moet in totaal 3 miljoen euro worden bezuinigd op de jeugdzorg, de Participatiewet en de WMO. Op elk onderdeel moet dan 1 miljoen euro bezuinigt worden en dan is het ‘opgelost’. Op andere portefeuilles moet de gemeente ook samen 1 miljoen bezuinigd worden.

Lees “Verkiezingsbelofte gebroken in Assen: mes gaat toch in het sociaal domein!” verder

SCP: Doelen van de Hervorming Langdurige Zorg deels behaald; herbezinning gewenst!

Sinds 1 januari 2015 is de langdurige zorg en ondersteuning in Nederland anders georganiseerd. Gemeenten, zorgverzekeraars, indicatiestellers, zorgkantoren, aanbieders en zorgprofessionals zijn druk bezig om de praktijk te veranderen. Dit kost tijd.

Inmiddels is een aantal doelen bereikt. Zo wonen ouderen langer zelfstandig en krijgen instellingsbewoners meer eigen regie. Ook groeien de uitgaven aan langdurige zorg en ondersteuning minder hard dan voorheen. Andere doelen zijn niet behaald. Er is bijvoorbeeld geen toename te zien van maatschappelijke participatie onder zelfstandig wonende mensen met een beperking. En hoewel de overheid hoopt op meer inzet van mantelzorgers en vrijwilligers, blijkt dit in de praktijk niet altijd mogelijk.
Er zijn ook knelpunten in de uitvoeringspraktijk. Zo vindt een deel van de zorgvragers het moeilijk om de weg te vinden naar de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben.

Dit zijn enkele conclusies uit het rapport ‘Veranderde zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking. Landelijke evaluatie van de Hervorming Langdurige Zorg’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Het SCP beveelt aan om het nieuwe stelsel waar nodig te repareren en daarnaast opnieuw na te denken over enkele aannamen achter het stelsel.

Lees “SCP: Doelen van de Hervorming Langdurige Zorg deels behaald; herbezinning gewenst!” verder

VNG: Eenmalig 200 miljoen euro beschikbaar voor Jeugdzorg & WMO

De Nederlandse gemeenten hebben vandaag ingestemd met de zogeheten ‘stroppenpot’ voor gemeenten die grote tekorten hebben op de jeugdhulp en WMO. Gemeenten hebben massaal tegen de invoering van het WMO-abonnementstarief gestemd.

Tijdens de 2e dag van het jaarlijkse VNGcongres (Vereniging Nederlandse Gemeenten) in Maastricht werd dit duidelijk tijdens de Algemene Ledenvergadering. Bijna 1 op de 5 gemeenten stemde tegen het fonds tekortgemeenten, zoals de stroppenpot officieel heet. Er waren 8 op de 10 gemeenten die voor stemden. Gemeenten met grote tekorten op de jeugdhulp en de WMO kunnen een aanvraag bij dit fonds tekortgemeenten indienen. Er is een bedrag van eenmalig 200 miljoen euro beschikbaar. De helft daarvan komt van het rijk, de andere helft dragen alle gemeenten zelf bij.

Lees “VNG: Eenmalig 200 miljoen euro beschikbaar voor Jeugdzorg & WMO” verder

Gemeente Tilburg heeft 6 miljoen tekort op jeugdzorg

Bij de gemeente Tilburg leggen ze een bedrag van 6 miljoen euro opzij voor een voorzien tekort op jeugdzorg in 2017. In de jaarstukken daalt het overschot daarmee tot 3,3 miljoen euro. Het college van B&W had het tekort al voorzien maar wilden op de vragen van Hans Smolders (Lijst Smolders Tilburg) tot op heden echter geen uitsluitsel geven.

Het precieze bedrag is dus nog steeds onbekend. Het is wachten op de analyse van de afrekeningen van de zorgaanbieders waar de gemeente zaken mee doet.

Lees “Gemeente Tilburg heeft 6 miljoen tekort op jeugdzorg” verder

Gemeenten willen het WMO-abonnementstarief van tafel hebben

Verschillende gemeenten in ons land verzetten zich momenteel met hand en tand tegen de nieuwe kabinetsplannen om het nieuwe abonnementstarief voor de WMO in te voeren. Een aantal dient woensdag 27 juni zelfs tijdens de algemene ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) enkele moties in. Men wil hiermee het abonnementstarief die vanaf 2019 zou ingaan van tafel vegen.

Het gaat om 2 moties. Maar in deze 2 moties wordt het VNG-bestuur hetzelfde opgedragen. Namelijk; dring er bij het kabinet op aan om het WMO-abonnementstarief vanaf 2019 NIET in te voeren. De ene motie komt van de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Barneveld, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wijk bij Duurstede. De andere motie wordt door de 8 Achterhoekse gemeenten ingediend.

Lees “Gemeenten willen het WMO-abonnementstarief van tafel hebben” verder

Gemeente Assen heeft ook miljoenentekort op Jeugdzorg & WMO

De gemeente Assen moet ingrijpen om te voorkomen dat ze in 2018 en in 2019 geld te kort komen voor de WMO & Jeugdhulp. Het komt dan neer op 6 miljoen euro. Het college van B&W heeft de gemeenteraad in Assen hier per brief voor gewaarschuwd.

Assen komt over 2017 al 3 miljoen euro tekort op het sociaal domein. Op de jeugdhulp en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is het tekort eigenlijk al opgelopen tot 5,5 miljoen euro. Mede dankzij overschotten op onder andere beschermd wonen (meer dan 2 miljoen) en de participatiewet (300.000 euro), bleef de schade op het sociaal domein beperkt tot een verlies van 3 miljoen.

Lees “Gemeente Assen heeft ook miljoenentekort op Jeugdzorg & WMO” verder

Gemeenten in Twente willen gezamenlijk 45 miljoen euro voor jeugdzorg ontvangen

De 14 gemeenten in Twente willen gezamenlijk 45 miljoen euro van het Rijk ontvangen om hiermee de tekorten in de jeugdzorg mee aan te vullen.

Ook is het geld bedoelt om personeel op te leiden. Er zijn vandaag de dag namelijk te weinig specialisten. Dit jaar komen alle Twentse gemeenten geld tekort op de jeugdzorg. In totaal dus 45 miljoen euro. Tot vorig jaar hielden vooral de kleinere gemeenten nog wel wat geld over, maar inmiddels schrijven ze alle 14 rode cijfers. Net zoals bij veel andere Nederlandse gemeenten het geval is. Oorzaak? De kosten blijven stijgen maar de bijdrage van het Rijk daalt. In 3 jaar tijd daalde het met maar liefst 15% procent.

Lees “Gemeenten in Twente willen gezamenlijk 45 miljoen euro voor jeugdzorg ontvangen” verder

G40: ‘Meer geld voor jeugdzorg nodig anders tekenen we GEEN akkoord’

De 40 grootste gemeenten (G40) van ons land gaan het Rijk op dinsdag 19 juni 2018 in Maastricht proberen onder druk te zetten om nu eindelijk eens wat te gaan doen aan de tekorten die er zijn in de jeugdzorg.

Als het Rijk weigert hier op in te gaan dan dreigt de G40 vervolgens om een conceptakkoord over de financiering van gemeenten niet te zullen ondertekenen. Tijdens het jaarlijkse congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zal een motie van die strekking in stemming worden gebracht. Dat wordt nog interessant op dinsdag 19 juni en woensdag 20 juni in Maastricht.

Lees “G40: ‘Meer geld voor jeugdzorg nodig anders tekenen we GEEN akkoord’” verder

Zorgaanbieders uit Rotterdam sturen open brief aan gemeenteraad

Via een open brief roepen een groot aantal Rotterdamse (jeugd)zorgaanbieders de gemeente Rotterdam op om nu eindelijk eens ambitie te tonen en de budgetten voor Jeugd, WMO en de Participatiewet volledig te ontschotten.

MEE, Middin, Pameijer, ASVZ, Prokino en Enver steunen de oproep om de middelen voor zorg & ondersteuning niet langer te versplinteren, maar het budget voor Jeugdwet, WMO en Participatiewet samen te voegen.

Lees “Zorgaanbieders uit Rotterdam sturen open brief aan gemeenteraad” verder

Gemeenten houden geld over op sociaal domein?

Niet alle gemeenten hebben een tekort of staan in de rode cijfertjes zodra het over de (jeugd)zorg en/of WMO gaat. Neem nou de gemeente Zoeterwoude & Loon op Zand. Beide gemeenten houden juist geld over op het sociaal domein. Zeggen ze…

In Zoeterwoude (Leiden en omgeving) houd men bijvoorbeeld meer dan 2 miljoen euro over. Een mooie meevaller maar op zoveel geld was echter niet gerekend door het gemeentebestuur. In het najaar verwachtte de gemeente 2017 nog positief af te sluiten met ongeveer 600.000 euro Dat blijkt nu dus fors meer te zijn.

Lees “Gemeenten houden geld over op sociaal domein?” verder

Gemeente weigert verplicht WMO-onderzoek uit te voeren

Iedere Nederlandse gemeente is VERPLICHT om een jaarlijks WMO-onderzoek te houden onder de mensen die er gebruik van maken. De gemeente Heuvelrug denkt hier boven te staan en heeft dikke schijt maling aan de regels die uit Den Haag komen. Ze voeren dit jaar namelijk niet het wettelijk verplichte ervaringsonderzoek onder WMO-cliënten uit.

Volgens de gemeente sluit de door Den Haag gedicteerde vragenlijst niet aan bij de beleving van de doelgroep. Volgens burgemeester Frits Naafs is de verplichte vragenlijst namelijk te lang en ongeschikt voor bijvoorbeeld mantelzorgers. De gemeente Heuvelrug is ook tegen het toekomstige WMO-abonnement die vanaf 2019 zal ingaan.

Lees “Gemeente weigert verplicht WMO-onderzoek uit te voeren” verder