Zorgovereenkomsten voor het PGB vereenvoudigd vanaf 2019

De SVB (Sociale Verzekeringsbank) heeft inmiddels nieuwe zorgovereenkomsten voor het PGB (Persoons Gebonden Budget) online op haar website staan. De oude versies mogen nog tot dinsdag 1 januari 2019 gebruikt worden. Vervolgens zijn de nieuwe zorgovereenkomsten verplicht.

De nieuwe zorgovereenkomsten zijn door de SVB versimpeld en korter gemaakt. Hiermee is het invullen een stuk simpeler geworden en kost het ook veel minder tijd dan voorheen. Via het online PGB-klantenpanel hebben vertegenwoordigers en budgethouders met de SVB meegedacht en meegeholpen om deze vereenvoudiging tot stand te laten komen. Hulde!

Lees “Zorgovereenkomsten voor het PGB vereenvoudigd vanaf 2019” verder

VNG heeft vraagtekens bij de geplande uitstroom van Wlz vanaf 2021

Duizenden mensen met een psychische stoornis zullen vanaf 2021 worden overgeheveld van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) naar de Wet langdurige zorg (Wlz). Nu lijkt het erop dat gemeenten niet voldoende gecompenseerd worden voor de extra uitgaven die daarmee gemoeid zijn. Staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) is onder andere door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) via een brief op de hoogte gesteld van de risico’s. Dit meldt Binnenlands Bestuur vandaag.

De overheveling is een geplande uitstroom, maar zal mogelijk toch voor problemen zorgen. Zo dreigen de gemeenten meer te moeten betalen per persoon. Wie uitvloeit uit de Wmo, kan binnen de Wlz een beroep doen op bijstand. Hiermee gaan de kosten per persoon flink omhoog. Gemeenten worden wel gecompenseerd voor extra kosten, maar dat kan wel twee jaar op zich laten wachten. Ook kunnen patiënten zelf voor hogere kosten komen te staan.

Lees “VNG heeft vraagtekens bij de geplande uitstroom van Wlz vanaf 2021” verder

Consultancy.nl: “Een slimme bedrijfsvoering biedt jeugdzorginstellingen meer grip op hun organisatie”

Vandaag de dag lijken partijen in de jeugdzorg kopje onder te gaan in de toegenomen administratielast. Vaak hebben ze ook te kampen met een complexe bedrijfsvoering. Met als gevolg dat partijen onvoldoende ‘control’ hebben op processen en uitgaven. Een slimme bedrijfsvoering leidt veelal tot efficiëntere en effectievere medewerkers, en onder aan de streep is dit vaak ook beter voor de zorg aan de patiënten.

In 2015 is de overgang van de AWBZ naar de WMO in gang gezet. Door de decentralisatie van ondersteuning en begeleiding naar gemeenten werden jeugdzorgaanbieders geconfronteerd met een zwaar toegenomen druk op de bedrijfsvoering. Zowel op nationaal als lokaal niveau stonden overheidsinstellingen voor de opgave om steeds meer te realiseren met minder middelen. Hoewel de decentralisatie van de jeugdzorg als primair doel een betere zorg- en hulpverlening voor ogen had, is het in de praktijk gepaard gegaan met een forse budgetafslag. Vanuit de overheid is het oorspronkelijke budget voor jeugdzorg ingeperkt en vervolgens voerden veel gemeenten zelf ook een besparingsdoel door.

Lees “Consultancy.nl: “Een slimme bedrijfsvoering biedt jeugdzorginstellingen meer grip op hun organisatie”” verder

Zorgfraudewet geeft te veel ruimte aan onderbuikgevoel?

Er is van verschillende kanten kritiek op het wetsvoorstel om zorgfraude aan te pakken. Zo noemt de artsenfederatie KNMG de wet ‘een ondermijning van het medisch beroepsgeheim’. GGZ Nederland, ActiZ en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) stellen dat de wet onvoldoende waarborgen bevat om te voorkomen dat zorgaanbieders onterecht (of juist te snel) het stempel als ‘fraudeur’ opgespeld krijgen.

Het kabinet introduceerde in april het programma Rechtmatige Zorg. Dit is een aanpak om fraude in de zorg tegen te gaan. Onderdeel is de introductie van de Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg, die de aanpak van zorgfraude moet verbeteren door gegevensuitwisseling mogelijk te maken. De wet biedt onder meer de juridische basis voor het nog op te richten Waarschuwingsregister Zorg, dat zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten meer mogelijkheden moet bieden om gegevens over fraudeurs met elkaar uit te wisselen. Ook voorziet de wet in een uitbreiding van bevoegdheden voor partijen die zijn aangesloten op het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ), een samenwerkingsverband van onder meer zorgverzekeraars, toezichthouders en opsporingsdiensten.

Lees “Zorgfraudewet geeft te veel ruimte aan onderbuikgevoel?” verder

VNG: “Uitstroom van WMO naar Wlz niet zonder (financiële) risico’s”

Vanaf 2021 zullen er duizenden mensen met een psychische stoornis vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) gaan uitstromen naar de Wet langdurige zorg (Wlz).

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) plaatst in een reactie vraagtekens bij de manier waarop dat zal gebeuren.  De VNG, de G4, de G40 en de gemeentelijke werkgroep GGZ laten per brief aan staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Paul Blokhuis van de ChristenUnie weten, dat hier nog flinke financiële risico’s aan kleven.

Lees “VNG: “Uitstroom van WMO naar Wlz niet zonder (financiële) risico’s”” verder

Binnenlands Bestuur: “De aanpak van tekorten op het sociaal domein lopen flink uiteen”

Nederlandse gemeenten die niet helemaal lekker uitkomen met hun budget voor wat betreft het sociaal domein, hebben voor de komende jaren verschillende plannen gemaakt om deze tekorten terug te dringen. De manier waarop de gemeenten in ons land de tekorten aanvliegen loopt sterk uiteen. Dit blijkt uit een analyse van de coalitieakkoorden door Binnenlands Bestuur.

Ons eigen Nijmegen zet in op “betere zorg voor minder kosten door zaken beter te organiseren”. De Waalstad gaat starten met een pilot die gericht is op gezinnen met multi-problematiek waarbij niet de uitvoering van diverse regelingen centraal staat, maar “doen wat nodig is”. Dit moet 300 duizend euro aan besparingen opleveren in 2019. In 2022 moet dit verder oplopen naar een slordige 1 miljoen euro. Ook wil de gemeente Nijmegen de jeugdhulp met verblijf voorkomen of verkorten, door in te zetten op intensieve behandeling en begeleiding in de thuissituatie, pleegzorg te bevorderen en de duur van zorgtrajecten te verkorten en uitstroom te bevorderen. De gemeenten Nijmegen denkt hiermee vanaf 2022 structureel 2 miljoen euro te kunnen bezuinigen.

Lees “Binnenlands Bestuur: “De aanpak van tekorten op het sociaal domein lopen flink uiteen”” verder

Extra geld in 2019 voor gehandicaptenzorg & personenvervoer

In 2019 komt er extra geld beschikbaar voor de gehandicaptenzorg in Nederland. Dat blijkt uit een brief die minister Hugo de Jonge van VWS naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In totaal gaat het om een bedrag van 173 miljoen euro. Afhankelijk van wat Prinsjesdag gaat brengen zal dit bedrag nog eventueel aangepast worden. Daarna wordt het bedrag definitief vastgesteld.

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) geeft duidelijk aan dat de huidige tarieven die worden gehanteerd niet voldoende waren om de uitgaven volledig te kunnen dekken. In 2019 worden dan ook de nieuwe tarieven ingevoerd. Hiervoor is 98 miljoen euro extra beschikbaar voor de gehandicaptenzorg.

Lees “Extra geld in 2019 voor gehandicaptenzorg & personenvervoer” verder

SCP: Doelen van de Hervorming Langdurige Zorg deels behaald; herbezinning gewenst!

Sinds 1 januari 2015 is de langdurige zorg en ondersteuning in Nederland anders georganiseerd. Gemeenten, zorgverzekeraars, indicatiestellers, zorgkantoren, aanbieders en zorgprofessionals zijn druk bezig om de praktijk te veranderen. Dit kost tijd.

Inmiddels is een aantal doelen bereikt. Zo wonen ouderen langer zelfstandig en krijgen instellingsbewoners meer eigen regie. Ook groeien de uitgaven aan langdurige zorg en ondersteuning minder hard dan voorheen. Andere doelen zijn niet behaald. Er is bijvoorbeeld geen toename te zien van maatschappelijke participatie onder zelfstandig wonende mensen met een beperking. En hoewel de overheid hoopt op meer inzet van mantelzorgers en vrijwilligers, blijkt dit in de praktijk niet altijd mogelijk.
Er zijn ook knelpunten in de uitvoeringspraktijk. Zo vindt een deel van de zorgvragers het moeilijk om de weg te vinden naar de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben.

Dit zijn enkele conclusies uit het rapport ‘Veranderde zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking. Landelijke evaluatie van de Hervorming Langdurige Zorg’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Het SCP beveelt aan om het nieuwe stelsel waar nodig te repareren en daarnaast opnieuw na te denken over enkele aannamen achter het stelsel.

Lees “SCP: Doelen van de Hervorming Langdurige Zorg deels behaald; herbezinning gewenst!” verder

Gemeente Assen heeft ook miljoenentekort op Jeugdzorg & WMO

De gemeente Assen moet ingrijpen om te voorkomen dat ze in 2018 en in 2019 geld te kort komen voor de WMO & Jeugdhulp. Het komt dan neer op 6 miljoen euro. Het college van B&W heeft de gemeenteraad in Assen hier per brief voor gewaarschuwd.

Assen komt over 2017 al 3 miljoen euro tekort op het sociaal domein. Op de jeugdhulp en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is het tekort eigenlijk al opgelopen tot 5,5 miljoen euro. Mede dankzij overschotten op onder andere beschermd wonen (meer dan 2 miljoen) en de participatiewet (300.000 euro), bleef de schade op het sociaal domein beperkt tot een verlies van 3 miljoen.

Lees “Gemeente Assen heeft ook miljoenentekort op Jeugdzorg & WMO” verder

Gemeenten in Twente willen gezamenlijk 45 miljoen euro voor jeugdzorg ontvangen

De 14 gemeenten in Twente willen gezamenlijk 45 miljoen euro van het Rijk ontvangen om hiermee de tekorten in de jeugdzorg mee aan te vullen.

Ook is het geld bedoelt om personeel op te leiden. Er zijn vandaag de dag namelijk te weinig specialisten. Dit jaar komen alle Twentse gemeenten geld tekort op de jeugdzorg. In totaal dus 45 miljoen euro. Tot vorig jaar hielden vooral de kleinere gemeenten nog wel wat geld over, maar inmiddels schrijven ze alle 14 rode cijfers. Net zoals bij veel andere Nederlandse gemeenten het geval is. Oorzaak? De kosten blijven stijgen maar de bijdrage van het Rijk daalt. In 3 jaar tijd daalde het met maar liefst 15% procent.

Lees “Gemeenten in Twente willen gezamenlijk 45 miljoen euro voor jeugdzorg ontvangen” verder

Gemeenten houden geld over op sociaal domein?

Niet alle gemeenten hebben een tekort of staan in de rode cijfertjes zodra het over de (jeugd)zorg en/of WMO gaat. Neem nou de gemeente Zoeterwoude & Loon op Zand. Beide gemeenten houden juist geld over op het sociaal domein. Zeggen ze…

In Zoeterwoude (Leiden en omgeving) houd men bijvoorbeeld meer dan 2 miljoen euro over. Een mooie meevaller maar op zoveel geld was echter niet gerekend door het gemeentebestuur. In het najaar verwachtte de gemeente 2017 nog positief af te sluiten met ongeveer 600.000 euro Dat blijkt nu dus fors meer te zijn.

Lees “Gemeenten houden geld over op sociaal domein?” verder

MEE: “Mensen met een beperking lopen vast in regels & systemen”

Het is voor mensen met een beperking en chronisch ziekte soms erg lastig om de juiste zorg en ondersteuning vinden. Dat blijkt uit het ‘Trend- en Signaleringsrapport 2018’ van MEE. De organisatie van cliëntondersteuner verzamelde het afgelopen jaar signalen over een verscheidenheid aan belemmeringen die wet- en regelgeving opwerpen voor mensen met een beperking.

Veel obstakels komen voort uit de hoeveelheid en complexiteit van wetten, voorzieningen en regelingen die van toepassing kunnen zijn. Ondersteuning en zorg zijn opgenomen in verschillende wetten, zoals de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz), de Jeugdwet en de Participatiewet. Daarnaast kunnen zij gebruikmaken van allerlei voorzieningen en regelingen, zoals schuldhulpverlening, vervoer, onderwijs en regelingen op het gebied van werk en inkomen.

Lees “MEE: “Mensen met een beperking lopen vast in regels & systemen”” verder

Forum Fortem.NU online

Inmiddels hebben we op Fortem.NU ook een forum ingericht. Zoals bij ieder ander forum kan je hier vragen, oproepen en andere vraagstukken betreffende de zorg kwijt.

Onze medewerkers, moderators (en andere bezoekers) zullen er dan met je in gesprek/discussie gaan over deze vraagstukken en problemen. De zorg is namelijk erg complex voor veel mensen en ze zien door de spreekwoordelijke bomen vaak het bos niet meer.

Het forum van Fortem.NU is bedoeld voor mensen die willen praten over onderwerpen die Fortem heeft gepubliceerd op haar website of andere zorggerelateerde onderwerpen die spelen in de maatschappij of die in de media zijn verschenen. Ons forum biedt haar gebruikers de mogelijkheid om een oproep en/of vraag te plaatsen om in contact te treden met, of op zoek te zijn naar anderen die ervaring hebben met soortgelijke specifieke zorggerelateerde problemen en/of gebeurtenissen.

Lees “Forum Fortem.NU online” verder

Steeds minder mensen maken gebruik van de Wet langdurige Zorg (Wlz)

Waren er in 2017 nog 340 duizend mensen die langdurige zorg ontvingen, het zijn er 5000 minder dan in 2015. Dit blijkt uit de gegevens van Vektis Intelligence. De daling wordt volgens Vektis veroorzaakt doordat mensen tegenwoordig minder snel in aanmerking komen voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) dan in 2015.

De geleverde zorg vanuit de Wlz was in 2017 gemiddeld genomen zwaarder dan in 2015. Lichtere zorg, bijvoorbeeld wijkverpleging, werd in 2017 vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet.

Lees “Steeds minder mensen maken gebruik van de Wet langdurige Zorg (Wlz)” verder

In Zuidoost-Brabant lopen de tekorten op jeugdzorg fors verder op

Op verzoek van het Eindhovens Dagblad hebben 16 van de 22 gemeenten cijfers over zorg aangeleverd. De andere 7 (Bergeijk, Cranendonck, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Reusel-de Mierden en Valkenswaard) deden dat niet of waren onvolledig in hun informatie. Deze 16 hebben vorig jaar in totaal ruim 33,7 miljoen euro moeten bijleggen. In 2016 reageerden 17 gemeenten. Toen was het tekort bij elkaar opgeteld iets meer dan 20 miljoen euro.

De gemeenten in Zuidoost-Brabant hebben in 2017 fors moeten toeleggen op jeugdzorg. Het tekort is ruim een derde hoger dan het jaar ervoor, blijkt uit een inventarisatie door het ED. Ook over 2018 verwachten bijna alle gemeenten niet uit te komen met het budget dat ze van het rijk krijgen.

Lees “In Zuidoost-Brabant lopen de tekorten op jeugdzorg fors verder op” verder

Gemeenten luiden (eindelijk) de noodklok voor jeugdzorg

Gemeenten luiden (eindelijk) de noodklok over de kosten van de specialistische zorg voor kinderen, de jeugdzorg. Steden als Eindhoven, Leeuwarden en Hengelo willen daarom dat huisartsen minder minderjarigen doorverwijzen, zo schrijft Trouw vandaag.

Daarnaast moet het Rijk meer geld gaan bijdragen aan de jeugdzorg zo vinden ze. De nieuwe coalitie in Leeuwarden vindt dat het decentraliseren van de jeugdzorg nog steeds goed uitpakt, maar de nieuwe sociale wijkteams kunnen nog steeds niet de dure behandelingen en opnames voorkomen. In  Leeuwarden komt men nu jaarlijks 12 miljoen euro te kort.

Lees “Gemeenten luiden (eindelijk) de noodklok voor jeugdzorg” verder

Zeeuwse gemeenten hebben ook miljoenentekort voor jeugdzorg

De Zeeuwse gemeenten stevenen evenals andere gemeenten in ons land af op een miljoenentekort op de jeugdzorg. Er wordt een tekort verwacht van maar liefst 10 miljoen euro. De afgelopen jaren kwamen de gemeenten ook geld tekort, maar nog nooit zo veel als nu. De gemeenten krijgen geld uit Den Haag voor de zorg. Dat bedrag wordt echter steeds kleiner, maar de kosten gaan niet omlaag. Gevolg? Bijna alle gemeenten hebben miljoenen euro’s tekort voor de jeugdzorg.

Ook in 2018 is het budget van de Zeeuwse gemeenten voor jeugdzorg weer gedaald. In 2015 kregen gemeenten nog 80 miljoen euro, dit jaar blijft het bedrag steken op 72 miljoen euro. De gemeente Kapelle zal uitkomen op een tekort van rond een half miljoen euro. Hulst, Borsele en Reimerswaal verwachten een tekort van 1 miljoen, Goes 1,7 miljoen en Middelburg zelfs 2 miljoen.

Lees “Zeeuwse gemeenten hebben ook miljoenentekort voor jeugdzorg” verder

Miljoenentekort zorg gecompenseerd met hogere belasting?

De gemeente Venlo staat er vanwege het miljoenentekort op de zorg nog slechter voor dan eerder werd gedacht. De gemeente overweegt daarom om in 2019 de OZB, de belasting op het bezit van huizen en panden, te verhogen. Ook moet op allerlei andere plekken bezuinigd gaan worden. Dat blijkt uit nieuwe stukken die de gemeente woensdagavond heeft besproken met de gemeenteraad.

In Venlo is het zorgtekort verder opgelopen, zo blijkt uit de jaarrekening van 2017. Er is een tekort van maar liefst 24,9 miljoen euro. Dat is 5,3 miljoen meer dan eerder werd gedacht. De gemeente belandt hierdoor diep in de rode cijfers: -23,7 miljoen euro!

Lees “Miljoenentekort zorg gecompenseerd met hogere belasting?” verder

Leeuwarden gaat ‘superstreng’ worden tegen te dure zorg

De zorgcowboys zorgbedrijven die in de gemeente Leeuwarden zoveel mogelijk proberen te verdienen aan jeugdhulp & WMO krijgen het binnenkort erg moeilijk. De gemeente Leeuwarden zit straks namelijk bovenop de haverkist als een hitsige bok.

Vandaag maakten burgemeester en wethouders hun bezuinigingsplannen bekend voor het zogeheten ‘sociaal domein’, welke het belangrijkste onderwerp voor de gemeenteraad in de komende jaren zal gaan zijn. De kosten hiervan lopen namelijk enorm op, zoals in veel Nederlandse gemeenten. Leeuwarden komt straks in de diepe rode cijfers als er niet snel ingegrepen wordt om het jaarlijkse tekort van 13,6 miljoen euro terug te dringen.

Lees “Leeuwarden gaat ‘superstreng’ worden tegen te dure zorg” verder

Dalfsen heeft een tekort van 890.000 euro door extra uitgaven jeugdzorg

Naast Deurne, Maastricht, Delfzijl en Oirschot  heeft ook de gemeente Dalfsen in 2018 een tekort voor haar jeugdzorg. In totaal gaat het om 1,3 miljoen euro en specifiek voor de jeugdzorg gaat het om een bedrag van 890.000 euro.

Afgelopen maandag bespraken de raadsleden de eerste bestuursrapportage van 2018. Het college van B&W gaat nu net zoals vele andere gemeenten een analyse maken over hoe de kosten bij de jeugdzorg zijn ontstaan. Met als bedoeling deze beter in de hand te houden en binnen de budgetten te blijven.

Lees “Dalfsen heeft een tekort van 890.000 euro door extra uitgaven jeugdzorg” verder

Ook gemeente Oirschot heeft financiële tegenvaller met jeugdzorg

Ook de gemeente Oirschot heeft net zoals Deurne, Maastricht en Delfijl een flinke financiële tegenvaller te verwerken voor wat betreft jeugdhulp. De jeugdhulp heeft de gemeente Oirschot in 2017 flink meer gekost dan was begroot. In totaal is ruim 8 ton meer uitgegeven. Er was 1,7 miljoen euro voorzien, maar de lasten bedroegen maar liefst 2,6 miljoen. Dat heeft het college van B& W van Oirschot bekendgemaakt. Het gaat hierbij om de kosten van de geïndiceerde jeugdhulp. Dat is hulp die de gemeente inkoopt bij zorgaanbieders en wordt geïndiceerd door WIJzer, huisarts of arts.

De kosten zijn ook aanzienlijk hoger dan in 2016. Toen kwam het totaal uit op 1,9 miljoen euro. Dat is een stijging van 7,5 ton!

Lees “Ook gemeente Oirschot heeft financiële tegenvaller met jeugdzorg” verder

Ook gemeente Deurne haalt grote hap uit haar budget voor kosten jeugdzorg

De gemeente Deurne heeft 2017 afgesloten met een positief saldo. Dit ondanks de extra hoge kosten voor jeugdzorg. De gemeentelijke spaarpot voor zorgkosten is hierdoor gekrompen, maar nog niet helemaal leeg.

Onderaan de streep had de gemeente Deurne eind 2017 een positief saldo van €329.000 euro. Na aftrek van de kosten (voor diverse projecten die toen nog niet af waren) begon de gemeente het nieuwe jaar met een nadeel van €235.000 in 2018. Dat was gunstiger dan de kleine negen ton waar rekening mee gehouden was. De grootste hap uit het budget werd genomen door de kosten voor jeugdzorg. Een tegenvaller waar de gemeente Deurne (net als alle andere Nederlandse gemeenten) echter al rekening mee had gehouden.

Lees “Ook gemeente Deurne haalt grote hap uit haar budget voor kosten jeugdzorg” verder

Vanaf 2019 voor iedereen één abonnementstarief WMO

Vanaf  2019 gaat iedereen hetzelfde bedrag betalen voor de Wmo. De ondersteuning kost voor iedereen dan 17,50 euro per 4 weken, ongeacht het inkomen of gebruik.

Tevens wordt de vermogensinkomensbijtelling voor de Wlz van 8% naar 4% verlaagd. Goed nieuws! Met deze nieuwe maatregelen wil het kabinet de zorg en ondersteuning betaalbaar houden voor mensen die te maken hebben met verschillende soorten van eigen bijdragen in de Wmo en de Wlz. Dat schrijft VWS-minister Hugo de Jonge (CDA) in een brief aan de Tweede Kamer op vrijdag 1 juni 2018.

Lees “Vanaf 2019 voor iedereen één abonnementstarief WMO” verder

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
error

Abonneer NU

WhatsApp chat