Onderzoek: “Residentieel onderwijs komt meer in beweging”

Dit artikel is 101058x bekeken...

Vandaag de dag krijgen te veel jongeren geen passende hulp door de manier waarop de vormen van jeugdhulp, justitie en onderwijs momenteel zijn ingericht en op elkaar zijn aangesloten. Dit schrijft minister Arie Slob (Onderwijs) aan de Tweede Kamer.

De ministeries van Justitie, Onderwijs en Volksgezondheid hebben namelijk onderzoek laten doen naar de mogelijkheden voor kleinschalige voorzieningen in residentiële instellingen, waar onderwijs door VSO-scholen wordt verzorgd voor jongeren met een complexe hulpvraag die in een jeugdhulpinstelling of justitiële jeugdinrichting verblijven.

Verder blijkt uit het onderzoek dat er nog veel onduidelijkheden en vragen zijn over bekostiging en welk samenwerkingsverband nou eigenlijk verantwoordelijk is voor de extra ondersteuningsbehoefte. Omdat verschillende residentiele instellingen ongelijk verspreid zijn over Nederland zijn de financiële gevolgen voor sommige samenwerkingsverbanden enorm. Weer een ander knelpunt is de ontwikkeling naar meer kleinschalige voorzieningen in de gesloten jeugdhulp. Vanwege deze kleinschaligheid is de huidige manier van het organiseren van onderwijs niet langer houdbaar en wordt de druk op regulier en speciaal onderwijs in de regio groter en groter. De coronacrisis helpt ook niet echt mee.

De samengestelde *projectgroep van diverse (zorg)professionals uit de jeugdhulp, het onderwijs en strafrechtelijke voorzieningen hebben de ministeries van Justitie, Onderwijs en VWS geadviseerd om aan de slag te gaan met een 5tal hieronder genoemde punten.

  1. Maak (financiële) ruimte voor innoveren & experimenteren.

  2. Geef als ministeries een integrale opdracht tot transformeren.

  3. Zorg dat nieuwe stelsel- of beleidswijzigingen worden getoetst door de samenwerkende ministeries van VWS, Justitie en OCW.

  4. Zorg dat samenwerkingsverbanden en scholen van herkomst verantwoordelijk blijven voor de jongere.

  5. Maak het budget passend bij de complexiteit van de opdracht.

De PO-Raad is blij dat minister Slob met de sectoren aan deze knelpunten wilt gaan werken. Schoolbesturen in ons land hebben eerder al hun grote zorgen geuit over het vraagstuk wie financieel verantwoordelijk is voor onderwijs van leerlingen binnen de gesloten jeugdhulp. Het is belangrijk dat de speerpunten die de projectgroep geformuleerd heeft verder uit te werken. Minister Slob gaat met de sectoren aan de slag om te werken aan een ambitieus en concreet stappenplan voor de herbezinning van het residentieel onderwijs. We zijn benieuwd!

*Projectgroep kleinschalige voorzieningen
Eri Hoopman (directeur s.g. Harreveld, Aloysius Stichting), Martijn Zaal (directeur onderwijs Altra en Horizon, tevens lid Stroomop), Corine van Helvoirt (directeur onderwijskwaliteit De Onderwijsspecialisten), Giovanni Coenen (directeur Via Jeugd), Meta Veldhuijsen (medewerker beleid Jeugdzorg Nederland), Carola Bodenstaff (senior beleidsadviseur Jeugdzorg Nederland, tevens lid Stroomop), Inge Eijkenboom (beleidsadviseur ministerie JenV, Dienst Justitiële Inrichtingen), Marlies Schouten (beleidsadviseur ministerie van OCW), Joost van Caam (voorzitter Taakgroep OGJ, Lecso)

Dit artikel is 101058x bekeken...