“Onderzoek: De tekorten in onze jeugdzorg zijn structureel”

Dit artikel is 14281x bekeken...

In 2019 al kwamen onze Nederlandse Gemeenten tussen een kleine 1,6 miljard en een slordige 1,8 miljard euro tekort om op een ‘goede’ manier jeugdzorg aan te bieden in ons land. Dat is een van de conclusies waar adviesbureau AEF mee kwam na hun onderzoek. Dit onderzoek voerde men uit in opdracht van de VNG (de Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en het Rijk (de Rijksoverheid).

De resultaten zijn afgelopen week (op vrijdag 18 december 2020) gepresenteerd aan staatssecretaris Paul Blokhuis (ChristenUnie) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS). Blokhuis schreef de Kamer een brief over de tekorten (die inmiddels niet incidenteel maar structureel zijn geworden) en hoe hij zich met de Nederlandse gemeenten wil buigen over een structurele oplossing voor dit (geld)probleem.

Hoewel het Rijk gemeenten al tijdelijke extra middelen beloofde voor 2019 (€ 420 miljoen eenmalig) en 2020, 2021 & 2022 (€ 300 miljoen jaarlijks) ziet staatssecretaris Blokhuis dat dit de structurele problemen echter NIET oplost. De kosten voor jeugdzorg nemen onder meer toe omdat de kinderen in ons land steeds langer jeugdhulp ontvangen en de gemiddelde kosten per cliënt stegen, zo becijferde en berekende AEF. Waardoor dit precies wordt veroorzaakt werd helaas niet echt duidelijk uit het onderzoek.

Het aantal kinderen met een kinderbeschermings– of jeugdreclasseringsmaatregel in ons land nam in de periode tussen 2015 en 2019 af. Het lijkt er volgens de onderzoekers ook op dat investeren in preventie niet (direct) leidt tot een lagere kosten in onze Jeugdwet.

Aanbevelingen

AEF doet in het rapport ook diverse aanbevelingen voor besparingen en verbeteringen. Onderzoekers zien hiermee ruimte om de Jeugdwet doelmatiger en doeltreffender uit te gaan voeren. Zo geeft het onderzoek aanleiding tot een discussie over en verdere uitwerking van het beoogde voorzieningenniveau van de Jeugdwet. Ook wordt gemeenten bijvoorbeeld geadviseerd belemmeringen voor uitstroom te onderzoeken en daarop te sturen.

Het Rijk en de VNG buigen zich in nauwe afstemming met het veld de komende tijd over de fundamentele vraag hoe de jeugdzorg op een passend niveau te houden met voldoende budget én grip op de uitgaven. Hierbij kijkt men naar zowel de knelpunten als de ruimte voor verbetering in de Jeugdwet en de uitvoering van gemeenten. De inzet is om dit begin 2021 af te ronden, zodat een nieuw kabinet hiermee in de toekomst snel aan de slag kan.

Voor wie zich als zorgprofessional goed in de materie heeft ingelezen en er ook dagelijks mee te maken heeft bevat het onderzoek van AEF wellicht helemaal geen grote en onverwachte zaken. Het is echter wel voor het eerst dat er zo’n totaalbeeld is geschetst waarin stevige conclusies worden getrokken en deze ook onderbouwd worden.

Dit maakt het onderzoek en de situatie tot een waardevolle basis waarop we bij Fortem een goed en inhoudelijk prettig gesprek over de jeugdzorg kunnen voeren met leden en samenwerkingspartners vanuit ons netwerk en het gemeentelijk sociaal domein. Wordt vervolgd!

Dit artikel is 14281x bekeken...