Bouwdepot: Vijf kwetsbare jongeren krijgen basisinkomen

Vijf kwetsbare jongeren krijgen een jaar lang een basisinkomen van ruim duizend euro per maand, om hen de ruimte te geven te bouwen aan hun toekomst. Dit ‘Bouwdepot’ is een initiatief van de Stichting Zwerfjongeren Nederland.

Het Bouwdepot is een proef om te bekijken welke invloed financiële zekerheid heeft op de toekomst van kwetsbare jongeren tussen 18 en 21 jaar. Het gaat om jongeren die formeel nog financieel afhankelijk zijn van hun ouders, maar geen financiële steun van hen krijgen. Het doel is te voorkomen dat jongeren dakloos worden, in de criminaliteit belanden of schulden maken.

Lees “Bouwdepot: Vijf kwetsbare jongeren krijgen basisinkomen” verder

Volg & LIKE ons!

“PGB-riscoscan lijkt succesvol te zijn”

De SVB en het VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving (KCHN) voeren samen het project PGB-risicoscan uit.

Dit is momenteel nog een instrument die volop in ontwikkeling is en waarmee via de data van de SVB gemeenten in ons land (onder andere) kunnen zien of het aantal uren dat een zorgaanbieder in totaal declareert fysiek daadwerkelijk ook mogelijk is.


Afgelopen vrijdag (1 november 2019) was er de presentatie van de voorlopige resultaten aan minister Hugo de Jonge van VWS. De risicoscan heeft na een kleine 6 maanden testen inmiddels al haar succes bewezen. Er zijn namelijk al meer dan 30 bezoeken aan zorgverstrekkers gebracht en een aantal vervolgonderzoeken is na deze bezoeken ingesteld.

Lees ““PGB-riscoscan lijkt succesvol te zijn”” verder

Volg & LIKE ons!

Het PGB is een failliet systeem

“Het pgb-systeem is onhoudbaar. Het is een failliet systeem als het gaat om instellingen die beschermd wonen bieden”. Dat zegt hoogleraar Openbare Financiën Harrie Verbon van Tilburg University vandaag bij Omroep Gelderland. “De uitspraak van de rechter in de zaak die de gemeente Nijmegen tegen zorgbedrijf Rigter aanspande, is curieus. Dit is een vrijbrief voor slimme zorgondernemers die rijk kunnen worden van de zorg. Het is voor de gemeente vrijwel niet te bewijzen dat er fraude is gepleegd.”

“Er zijn zoveel aanwijzingen van fraude in het hele land dat we zouden moeten stoppen met het pgb-systeem zoals het nu is geregeld. Ook als je op afstand ziet dat er iets niet klopt, is het blijkbaar onmogelijk om fraude ook daadwerkelijk aan te tonen. Dit komt doordat de zorg betaald mag worden met maandbedragen waarbij niet gespecificeerd hoeft te worden hoeveel uur welke zorg er is geleverd. Volgens de rechter is er geen urenregistratie nodig. Wat mij betreft is dat het einde van dit pgb-systeem. Want hoe kun je fraude dan aantonen?”

Lees “Het PGB is een failliet systeem” verder

Volg & LIKE ons!

Gemeente Berg en Dal wil 1 miljoen besparen op Jeugdzorg & WMO

Binnen 4 jaar hoopt de gemeente Berg en Dal de inkomsten en uitgaven weer in balans te hebben voor wat betreft de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en Jeugdzorg.

Om dit doel te bereiken zal er 1 miljoen euro moeten worden bespaard tot 2022. Op donderdag 27 september 2018 zal het besluit worden genomen over het plan dat hiervoor is opgesteld. In het zogeheten ‘Grip op Kosten Sociaal Domein 2018-2021’ staan ALLE investeringen & maatregelen waarmee het college geld wil besparen. De besparingen zullen met name moeten komen uit efficiënter werken en meer lokale samenwerkingsverbanden  tussen de verschillende hulp- en zorgverleners uit de regio. Tevens wil het college ook meer gaan inzetten op zorgverlening in een vroeger stadium. Hogere kosten in de toekomst worden hiermee wellicht voorkomen. Dat is belangrijk want (langdurige) specialistische en dure zorg moet zoveel mogelijk beperkt worden om het uiteindelijke einddoel te behalen.

Lees “Gemeente Berg en Dal wil 1 miljoen besparen op Jeugdzorg & WMO” verder

Volg & LIKE ons!

Onderzoek: “Nederlanders hebben meer kennis van eigen zorgtoeslag”

Er is een lichte toename van de kennis van verzekerden over het eigen risico en hun bekendheid met de zorgtoeslag. De zorgtoeslag is behalve een bijdrage voor de premie, ook een bijdrage voor het eigen risico. Dit laatste blijken verzekerden vaak niet te weten. Dit blijkt uit een onderzoek van het Nivel onder leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg.


De kennis van verzekerden over waar het eigen risico voor geldt is licht gestegen tussen 2009 en 2018. In 2018 geeft vijf op de zes verzekerden correct aan dat voor een bezoek aan de huisarts geen eigen risico geldt. Het eigen risico geldt wel voor een bezoek aan de spoedeisende hulp (SEH), maar dat weten twee van de vijf verzekerden niet, met mogelijk onverwachte kosten als gevolg. Ruim 9 op de 10 verzekerden zegt ongeveer of precies te weten wat de zorgtoeslag is.

Lees “Onderzoek: “Nederlanders hebben meer kennis van eigen zorgtoeslag”” verder

Volg & LIKE ons!

Oproep aan kinderartsen: “Meld problemen in de jeugdzorg!”

Kinderartsen worden door de Kinderombudsman opgeroepen om de problemen in de jeugdhulp te melden, die het gevolg zijn van de transitie jeugdzorg.

De Kinderombudsman zal (afhankelijk van de reacties) een onderzoek gaan starten. Dat laat een woordvoerder van de Kinderombudsman weten, in reactie op de oproep die de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, (NVK) op haar website heeft geplaatst. ‘We hebben met de NVK gesproken over de problemen die kinderartsen ervaren. We zijn altijd geïnteresseerd in signalen uit het veld. Meestal krijgen we die van ouders en kinderen’, aldus de woordvoerder. In goed overleg is besloten dat de NVK een oproep op haar website zou plaatsen.

Lees “Oproep aan kinderartsen: “Meld problemen in de jeugdzorg!”” verder

Volg & LIKE ons!

WRR: meer aandacht voor psychische gezondheid door beleidsmakers

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) denkt dat beleidsmakers meer oog moet hebben voor psychische gezondheid en die meer ,,nieuwe en urgente prioriteit” moet geven. ,,Stemmings- en angststoornissen gaan gepaard met een grote ziektelast, komen vaker voor bij mensen met een lagere sociaaleconomische status en worden in toenemende mate bij jongeren gesignaleerd”, aldus de raad in zijn brief ‘Van verschil naar potentieel: een realistisch perspectief op de sociaaleconomische gezondheidsverschillen’.

De WRR stelt ook dat Nederlanders over het algemeen gezonder zijn geworden, maar dat de verschillen in gezondheid tussen de sociaaleconomische groepen nauwelijks zijn afgenomen en op een paar punten zelfs vergroot. De raad wil extra aandacht voor degenen met de grootste gezondheidsachterstand onder wie met name de minder welvarende mensen.

Lees “WRR: meer aandacht voor psychische gezondheid door beleidsmakers” verder

Volg & LIKE ons!

De ‘zorgrevolutie’ van Menzis ligt zwaar onder vuur: CZ en VGZ doen niet mee

Zorgverzekeraar Menzis noemt het zelf ‘een zorgrevolutie’ als het gaat over het plan om vanaf 2019 de 18 instellingen voor geestelijke gezondheidszorg meer te gaan betalen als behandeling van patiënten met angststoornissen en/of depressies goed aanslaan.

Het gaat hierbij nadrukkelijk om een proefperiode van 3 jaar en betreft patiënten met niet-chronische aandoeningen die doorgaans binnen 1 kalenderjaar zijn te verhelpen. Het spreekwoord dat een revolutie de eigen kinderen opeet, gaat hier ook zeker op. Afgelopen week werd Menzis overladen met kritiek en maakte Pieter Derks er een grappige column over op NPO radio1. “Het is een zeer gevaarlijk plan”, zo zegt proffesor Damiaan Denys, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). Marjan ter Avest (directeur van het Landelijk Platform Psychische Gezondheid) noemde het zelfs een “Een perverse prikkel”.

Lees “De ‘zorgrevolutie’ van Menzis ligt zwaar onder vuur: CZ en VGZ doen niet mee” verder

Volg & LIKE ons!

PRIMEUR! Escape room voor zorgprofessionals in de langdurige zorg

Zorgorganisatie Omring en ontwikkelaar &happy uit Eindhoven hebben een escaperoom ontwikkeld voor zorgprofessionals in de langdurige zorg. In de escaperoom, die eruitziet als een appartement, leren zorgmedewerkers hoe ze alledaagse informatie uit de leefomgeving van hun cliënt kunnen verklaren en gebruiken in een cliëntplan. Dat meldt kenniscentrum Vilans deze week.

Iedere zorgprofessional in de langdurige zorg, waaronder helpenden, verzorgenden, verpleegkundigen en zelfs facilitair medewerkers, kunnen meetrainen in de escaperoom dat is bedacht door de beroepsgroep, onder leiding van OMRING.LAB.

Lees “PRIMEUR! Escape room voor zorgprofessionals in de langdurige zorg” verder

Volg & LIKE ons!

Zorgfraudewet geeft te veel ruimte aan onderbuikgevoel?

Er is van verschillende kanten kritiek op het wetsvoorstel om zorgfraude aan te pakken. Zo noemt de artsenfederatie KNMG de wet ‘een ondermijning van het medisch beroepsgeheim’. GGZ Nederland, ActiZ en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) stellen dat de wet onvoldoende waarborgen bevat om te voorkomen dat zorgaanbieders onterecht (of juist te snel) het stempel als ‘fraudeur’ opgespeld krijgen.

Het kabinet introduceerde in april het programma Rechtmatige Zorg. Dit is een aanpak om fraude in de zorg tegen te gaan. Onderdeel is de introductie van de Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg, die de aanpak van zorgfraude moet verbeteren door gegevensuitwisseling mogelijk te maken. De wet biedt onder meer de juridische basis voor het nog op te richten Waarschuwingsregister Zorg, dat zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten meer mogelijkheden moet bieden om gegevens over fraudeurs met elkaar uit te wisselen. Ook voorziet de wet in een uitbreiding van bevoegdheden voor partijen die zijn aangesloten op het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ), een samenwerkingsverband van onder meer zorgverzekeraars, toezichthouders en opsporingsdiensten.

Lees “Zorgfraudewet geeft te veel ruimte aan onderbuikgevoel?” verder

Volg & LIKE ons!

Inspectie IGJ: Ambulante zorg kwetsbare groepen blijft ver achter

De zorg aan huis (ambulante begeleiding) in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is zwaar onder de maat. Dit constateert de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd inspectie (IGJ) zelf. Met name de mensen die niet meer genezen kunnen worden lopen hierdoor het grootste risico.

De geestelijke gezondheidszorg gaat niet goed om met patiënten die niet meer beter kunnen worden. Dat is de conclusie van een kritisch inspectierapport over de ambulante zorg aan huis in de GGZ. Zorgmedewerkers moeten óók met deze mensen aan hun herstel werken. Herstel in de zin van leren leven met een beperking, net als iemand die zijn been heeft verloren. Dat gebeurt vandaag de dag nog steeds onvoldoende zo concludeert de inspectie.

Lees “Inspectie IGJ: Ambulante zorg kwetsbare groepen blijft ver achter” verder

Volg & LIKE ons!

Laagste stijging van zorgkosten bij ziekenhuizen sinds jaren

De zorgkosten van Nederlandse ziekenhuizen zijn in 2017 met 1,4% gestegen tot 22,6 miljard euro. Dat is de laagste stijging in jaren. Dat melden Intrakoop (inkoopcoöperatie van de zorg) en accountantskantoor Verstegen na een grondige analyse van 72 jaarverslagen van (bijna) alle Nederlandse ziekenhuizen, behalve 4 ziekenhuizen. In 2015 stegen de zorgkosten nog met 5% en in 2016 steeg het met 4,8% procent.

Volg & LIKE ons!

Zorgbureau Allerzorg heeft zorgen over vervalste diploma’s in de zorg

Zogenaamde ‘zorgverleners’ en ‘hulpverleners’, uiterst onbekwame mensen die in de zorg met vervalste zorgdiploma’s aan het werk gaan binnen de wijkverpleging. Het gaat allemaal net even iets te makkelijk vinden ze bij zorgbureau Allerzorg. Nu is een diploma of titel kopen op het internet natuurlijk niks nieuws meer. Neem een kijkje op CraigsList.org, en als je maar genoeg betaald kun je jezelf de meest schitterende (en levensechte) diploma’s of titels laten toesturen.

De onbekwame ‘professionals’ doen zich in dit geval voor als verzorgende en/of verpleegkundige en worden als ZZP’er door nietsvermoedende zorgbureaus aan patiënten gekoppeld. Bij het NPO2 programma ‘Nieuwsuur’ trekt zorgbureau Allerzorg hierover aan de bel.

Lees “Zorgbureau Allerzorg heeft zorgen over vervalste diploma’s in de zorg” verder

Volg & LIKE ons!

Nederland gaat Antillen helpen met het verbeteren van de zorg

Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) heeft daar dit weekend in Willemstad (hoofdstad van Curaçao) afspraken over gemaakt met de ministers van de drie eilanden. Het ministerie van Volksgezondheid gaat onder voorzitterschap van Sint-Maarten als eerste in kaart brengen waar de extra inspanningen nodig zijn. Eind 2018 moet daar duidelijkheid over zijn.

De gezondheidszorg in Aruba, Curaçao en Sint-Maarten gaat met behulp van ons land verbeterd worden. Het is ook een van de doelen om de  Caribische eilanden beter voor te gaan bereiden op rampen, zoals de orkaan Irma die vorig jaar met een verwoestende kracht over Sint-Maarten raasde.

Volg & LIKE ons!

Slechts 4% van zorgvragers is goed voor 43% van de jeugdzorgkosten

In de gemeente Apeldoorn is een kleine groep van 3,6% zorgvragers al goed voor 43% van de TOTALE gemeentelijke zorgkosten in de jeugdhulp. Dit nieuws meldt Apeldoorndirect.nl vandaag. De cijfers zijn afkomstig uit de Jaarmonitor Sociaal Domein. De gemeenteraad wil nu dan ook uitleg over hoe zo’n kleine groep toch zoveel kosten met zich mee kan brengen. De gemeente Apeldoorn staat ondertussen zelf ook voor een groot raadsel.

Deze kleine groep zorgvragers bestaat uit cliënten met zware zorgvragen die lang in de zorg blijven zitten. Waarom deze cliënten zó duur zijn dat zij bijna de helft van de jeugdzorgkosten eraan opgaat is echter nog onduidelijk. De jeugdzorg in Apeldoorn is al 2 jaar duurder dan begroot.

Lees “Slechts 4% van zorgvragers is goed voor 43% van de jeugdzorgkosten” verder

Volg & LIKE ons!

Ook in Delfzijl ‘grote zorgen’ over de Jeugdzorg

De strijd tegen de oplopende tekorten op de jeugdzorg mag niet ten koste gaan van de hulp aan kwetsbare kinderen. De PvdA in Delfzijl maakt zich dan ook ‘grote zorgen’ zo valt vandaag te lezen in het Dagblad Van Het Noorden. Op zich niks nieuws want dat de gemeente Delfzijl tekorten heeft was al bekend.

Nu al staan jongeren die door huisarts of andere begeleiders worden verwezen, volgens raadslid Henk ten Brinke 60 tot 90 dagen op de wachtlijst. Vaak hebben ze dan ook al gewacht op een eerste intake-gesprek. Dat is onverantwoord lang, vindt Ten Brinke. De ‘taskforce’ die een uitweg zoekt uit de miljoenentekorten bij de Regionale Inkooporganisatie Geestelijke Gezondheidszorg (RIGG) van de Groninger gemeenten, moet daarom volgens hem dan ook gaan nadenken over de groeiende wachtlijsten.

Lees “Ook in Delfzijl ‘grote zorgen’ over de Jeugdzorg” verder

Volg & LIKE ons!

Ook gemeente Veenendaal voorziet rode cijfers vanwege de jeugdzorg

Net zoals vele andere Nederlandse gemeenten voorziet ook Veenendaal rode cijfers op haar jaarbalans. Volgens de gemeente heeft dat te maken met de jeugdzorg. De stijging van de zorguitgaven loopt namelijk behoorlijk scheef met de dalende inkomsten.

Hoewel er meer gemeenten in de problemen raken sinds ze de jeugdzorg hebben overgenomen van het Rijk, trekt Veenendaal aan de bel. De gemeente verwacht een tekort van 1 tot 2,7 miljoen euro als er geen steun komt uit Den Haag.

Lees “Ook gemeente Veenendaal voorziet rode cijfers vanwege de jeugdzorg” verder

Volg & LIKE ons!

250e accreditatie voor zorgbestuurder uitgereikt door ministerie

Directeur-generaal Bas van den Dungen (VWS) heeft namens minister Hugo de Jonge het certificaat uitgeraakt aan de 250e geaccrediteerde bestuurder in de zorg. Dit gebeurde op vrijdag 15 juni in Amersfoort . Hiermee onderstreept VWS het belang dat de minister hecht aan accreditatie van zorgbestuurders.

Lees “250e accreditatie voor zorgbestuurder uitgereikt door ministerie” verder

Volg & LIKE ons!

QuickScan zorgt voor betere aansluiting op zorgvraag en -aanbod

De oncologiecommissie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis laat een QuickScan van Stichting OOK uitvoeren. Deze scan geeft het ziekenhuis meer inzicht in haar aanbod en organisatie van ondersteunende zorg bij kanker, hoe patiënten deze ervaren en hoe de verschillende zorgverleners hierin samenwerken. Het gaat daarbij om niet-medische zorg, zoals psychologische ondersteuning, huidtherapie, maar ook begeleiding en advies bij voeding en energieverdeling. Tijdens en na de behandeling, maar ook bij palliatieve zorg.

In de scan wordt gekeken naar het aanbod vanuit het ziekenhuis zelf en naar verwijzing en samenwerking met de eerste lijn. Steeds meer ziekenhuizen melden zich aan voor de QuickScan van Stichting OOK.

Lees “QuickScan zorgt voor betere aansluiting op zorgvraag en -aanbod” verder

Volg & LIKE ons!

In Eindhoven blijft klein deel PGB gewoon vrij besteedbaar

Dinsdagavond besloot de raad in Eindhoven dat wie er met een PGB zorg inkoopt, dit net zoals voorheen voor een klein deel vrij mag besteden. Hiermee luistert de politiek naar kritiek van de PGB-houders.

Een jaar geleden wilde de gemeente Eindhoven de hoeveelheid regels voor PGB-houders nog flink verminderen. Nu kiest het nieuwe college echter een andere koers. In het nieuwe PGB-voorstel wilde het niet langer toestaan dat een klein deel van een PGB ‘verantwoordingsvrij’ is. Een PGB-houder kan dat geld bijvoorbeeld gebruiken om administratiekosten te betalen.

Lees “In Eindhoven blijft klein deel PGB gewoon vrij besteedbaar” verder

Volg & LIKE ons!

Inschrijving voor CZ Zorgprijs2018 vanwege vele belangstelling verlengd

Het CZ Fonds reikt dit jaar opnieuw de CZ Zorgprijs uit, dit keer aan een zorgvernieuwend idee rond het thema ‘Leven met een (verstandelijke) beperking: Zelf keuzes maken, maar niet alleen!?’ Het beste idee wint 25.000 euro.

De inschrijving voor de CZ Zorgprijs 2018 is vanwege de vele belangstelling verlengd. Stuur vóór 28 juni 2018 uw idee in voor een bijzondere Zorgactiviteit. De CZ Zorgprijs kent ieder jaar een nieuw thema, maar steeds hetzelfde doel: het idee moet de zorg beter maken. Dit jaar kijkt de jury, onder voorzitterschap van prof. Dr. Petri Embregts, bijzonder hoogleraar ‘Mensen met een verstandelijke beperking’ aan Tranzo/Tilburg University, vooral naar bijzondere ideeën die bijdragen aan een beter welbevinden van mensen met een (verstandelijke) beperking. Hierbij krijgen zelfregie en kwaliteit van leven de aandacht.

Lees “Inschrijving voor CZ Zorgprijs2018 vanwege vele belangstelling verlengd” verder

Volg & LIKE ons!

Mantelzorgwaardering Nijmegen VS in het Land van Cuijk scheelt €100,- euro!

Tot 15 december 2018 kan de mantelzorgwaardering weer worden aangevraagd. Dit is een attentie vanuit de 5 gemeenten in het Land van Cuijk, die hiermee willen laten blijken dat zij de inzet voor de medemens enorm waarderen. De attentie bestaat uit een geldbedrag van €100,- euro. Jonge mantelzorgers (8-17 jaar) krijgen 2 bioscoopbonnen ter waarde van in totaal €30 euro cadeau. De mantelzorgwaardering moet door de mantelzorger zelf worden aangevraagd.

Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Mantelzorgers zijn dus mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

Woon je in Nijmegen?
Bekijk dan HIER de mogelijkheden. Voor de gemeente Nijmegen geldt dat er elk jaar tussen 1 januari en 1 juli men een online mantelzorgcompliment kan aanvragen. In 2018 is het bedrag hiervoor vastgesteld op €200,- euro. Dat is een verschil van maar liefst €100,- vergeleken met de 5 gemeenten van in het Land van Cuijk.

Lees “Mantelzorgwaardering Nijmegen VS in het Land van Cuijk scheelt €100,- euro!” verder

Volg & LIKE ons!

Een ‘Nee, tenzij’ beleid voor de toekenning van PGB

Op initiatief van de Nijmeegse gemeenteraad wil het college van B&W een “nee, tenzij”-beleid gaan voeren in de toekomst. Dit geldt dan voor het toekennen van Persoons Gebonden Budgetten, de PGB’s. Hiermee moeten situaties zoals met de Rigtergroep voorkomen worden. Bij deze instelling betaalde de cliënten hun woning vanuit hun PGB, en daar is het juist niet voor bedoeld.

In de toekomst zullen mensen die in feite geen PGB meer nodig hebben dit ook niet meer toegewezen krijgen. Hiermee wil het college een zogeheten “gedegen kwaliteitskader” ontwikkelen voor de nieuwe afspraken met zorgaanbieders uit de 024regio.

Lees “Een ‘Nee, tenzij’ beleid voor de toekenning van PGB” verder

Volg & LIKE ons!

SKJ-registratie vanaf december 2018 wettelijk verplicht voor professionals

Volg & LIKE ons!

Icare benut WK-fiasco van Oranje om mannen voor de zorg te werven

Zorgaanbieder Icare is met een knipoog naar de gemiste kwalificatie voor het WK Voetbal van Oranje een online campagne gestart. Deze is bedoeld om mannen enthousiast te maken voor de wijkverpleging.

Met een verwijzing naar de eigen huiskleuren belooft Icare hun nieuwe toekomstige werknemers “iedere dag het oranjegevoel” te geven met de bijpassende website IederedaghetOranjegevoel.nl

Lees “Icare benut WK-fiasco van Oranje om mannen voor de zorg te werven” verder

Volg & LIKE ons!