(FOTO) Officiële beëdiging bij de Rechtbank in Den Bosch als werkmeester voor Reclassering Nederland

Dit artikel is 766x bekeken...

Donderdag 22 september 2022 had ik mijn officiële beëdiging  bij de Rechtbank in Den Bosch. Eerder was hiervoor al een V.O.G. (Verklaring Omtrent Gedrag) aangevraagd. Heb je deze V.O.G. als medewerker van Reclassering Nederland niet? Dan kan er helaas ook geen beëdiging plaatsvinden bij de rechter. Ik heb deze dag gekozen om de belofte af te leggen in plaats van de eed. Dit mag je zelf kiezen.

Samen met enkele andere collega’s van Reclassering Nederland gingen we om 8:30 uur de rechtbank in Den Bosch binnen. Binnen 10 minuten stonden we ook weer buiten. Een kort, maar toch ook zeker een speciaal en bijzonder moment. Alvorens deze functie als werkmeester te aanvaarden, leg je als reclasseringswerker voor de rechtbank in het arrondissement van de plaats waar je bent tewerkgesteld de volgende eed of belofte af:

‘Ik zweer (beloof), dat ik mijn taak overeenkomstig de gestelde voorschriften naar geweten zal vervullen en de zaken waarvan ik door de uitoefening van mijn functie kennis draag en waarvan ik het vertrouwelijk karakter moet begrijpen, niet zal openbaren aan anderen dan aan hen, aan wie ik krachtens wettelijk voorschrift of uit hoofde van mijn functie tot mededeling verplicht ben. Zo waarlijk helpe mij God Almachtig (Dat beloof ik)’

Het bestuur van de reclasseringsinstelling verstrekt jouw als reclasseringswerker na je beëdiging een bewijs waarmee je jezelf als zodanig kunt legitimeren.

Waarom beëdigen?
Met het afleggen van de eed en/of belofte benadruk je nog eens dat je dit ook werkelijk zult doen. Bovendien verklaar je hiermee dat je een onkreukbare en betrouwbare ambtenaar zult zijn. Je ondertekent ook een formulier waarin de regels staan waaraan je je dient te houden.

Hoelang duurt een beëdiging?
De procedure vanaf de ontvangst van een compleet beëdigingsverzoek van Reclassering Nederland tot aan de beëdiging duurt ongeveer vier tot acht weken, mits alle ontvangen documenten in orde zijn bevonden en er geen bijzonderheden zijn gebleken. In de praktijk gaat het echter veel sneller en kun je al binnen 1 of 2 weken gebeld worden door de rechtbank voor een afspraak. Als je eenmaal aanwezig bent in de rechtbank ligt het er vervolgens aan hoe druk het is en hoeveel mensen er die dag beëdigd moeten worden. Doorgaans zal dit enkele minuten duren en sta je dus ook snel weer buiten.

Hoe gaat een beëdiging?
Bij de beëdiging leggen de bewindslieden een eed of verklaring en belofte van zuivering af. Ook zweren of beloven zij trouw aan de Koning, het Statuut voor het Koninkrijk en de Grondwet en een getrouwe vervulling van de plichten die het ambt hen oplegt.

Tijdens de beëdiging draagt de officier van justitie je officieel voor om beëdigd te worden en vraagt de rechter vervolgens of je de eed of de belofte wenst af te leggen. Na het kenbaar maken van de keuze, vangt de eed of belofte aan. Aan het einde zeg je dan: “Dit verklaar ik, en dit beloof ik” waarna het afleggen van de eed en/of belofte er al op zit.

(Inter-)nationale regelgeving
Per 1 oktober 2010 is de Wet identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen (WIVVG) van kracht. Deze wet geldt voor alle justitiële ketenpartners. Wanneer een verdachte wordt gearresteerd door de politie of Marechaussee, wordt de identiteit vastgesteld en krijgt de verdachte een uniek strafrechtketennummer (SKN). Ook het gevangeniswezen kan deze gegevens invoeren. Indien het om een delict gaat waarvoor geen voorlopige hechtenis is toegestaan, wordt naast de persoonsgegevens en een toegekend SKN, een kopie van het identiteitsdocument bewaard. Indien een persoon verdacht wordt van een delict waarbij voorlopige hechtenis wel is toegestaan, worden naast een kopie van het identiteitsbewijs ook de tien vingerafdrukken digitaal opgeslagen en wordt een foto van het gezicht gemaakt. In beide gevallen worden de relevante gegevens opgeslagen in de strafrechtketendatabank (SKDB). Op enig moment kan een persoon vervolgens met de reclassering in aanraking komen. Zowel bij het opstellen van een reclasseringsadvies, als bij aanvang van een toezicht of een werkstraf is de reclassering wettelijk verplicht bij elk eerste contact de vastgestelde identiteit te verifiëren.

Uitvoeringsbeleid en aanvullende verwachtingen
Een reclasseringsorganisatie heeft de benodigde biometrie-apparatuur en handelt naar de WIVVG. Wanneer een cliënt echter weigert om zijn identiteit te laten controleren stelt de medewerker hem ervan op de hoogte dat dit wordt doorgegeven aan de opdrachtgever (OM, DJI). Het reclasseringsproces voor toezicht en reclasseringsadvies wordt dan wel gestart, in afwachting van een beslissing door de opdrachtgever. Voor werkstraffen geldt dat wel de intake plaatsvindt, maar dat de veroordeelde niet geplaatst wordt tot een geldige verificatie heeft plaatsgevonden. Dit gebeurt ook vanwege de verzekeringsafspraken bij eventuele ongevallen. Wanneer er vermoedens zijn van identiteitsfraude of wanneer er onduidelijkheid is over de identiteit, meldt de medewerker dit bij de leidinggevende en neemt hij contact op met de MatchingsAutoriteit.

(Inter-)nationale regelgeving
De ‘European Rules on Community Sanctions and measures’ (ECS) stellen dat de reclassering de cliënt reeds bij het eerste contact mondeling en schriftelijk in een voor hem begrijpelijke taal dient te informeren over zijn rechten en plichten: “Not withstanding the issue of the formal document conveying the decision on the community sanction or measure imposed, the offender shall be clearly informed before the start of the implementation in a language he understands and, if necessary, in writing about the nature and purpose of the sanction or measure and the conditions or obligations that must be respected” (artikel 33).

Zowel de ECS (artikel 76-77) als ‘The Council of Europe Probation Rules’ (CEPR, artikel 86) halen in de regelgeving aan dat bij aanvang van een reclasseringscontact de cliënt geïnformeerd moet worden over de inhoud van de sanctie en wat er van hem wordt verwacht. Daarnaast dient de cliënt op de hoogte te worden gesteld van de verantwoordelijkheden van de reclassering en de gevolgen bij afwijken van deze voorwaarden en verplichtingen. De cliënt wordt tevens geïnformeerd over de procedure die de reclassering zal doorlopen bij het niet nakomen hiervan.
In het ‘Besluit tenuitvoerlegging taakstraffen’ (15-01-2001) is opgenomen dat in het intakegesprek de uitvoerder werkstraffen de cliënt op de hoogte stelt van de regels, rechten en plichten die gelden bij de tenuitvoerlegging van een werkstraf (artikel 10 lid 3). Daarnaast worden voorafgaand aan de aanvang van de deelname aan het project de huisregels van de projectplaats besproken, de werkzaamheden uitgelegd en vastgesteld en de aanvangsdatum bepaald. Dit wordt ondertekend door de cliënt (artikel 10 lid 5 en 6). Ook is in dit besluit geregeld dat bij voortijdige beëindiging van de werkstraf de cliënt op een voor hem begrijpelijke manier geïnformeerd wordt over het voorgenomen en het definitieve besluit tot voortijdige beëindiging (artikel 13 lid 3). De Inspectie verwacht dat dit ook uitgevoerd wordt bij de andere taakspecialismen.

Lees HIER in het Toetsingskader Reclassering (PDF!) meer over dit onderwerp.

Dit artikel is 766x bekeken...